Oops...
Slider with alias home_asseco_adz02 not found.

§1. Zasady Ogólne

I. Definicje

 1. Asseco Poland – Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50, www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości.
 2. Konferencja – „Asseco dla Zdrowia” organizowana przez Asseco Poland, która odbędzie się
  w dniach od 12-13.09.2019 roku w Warszawie. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
 3. Organizator – Asseco Poland SA.
 4. Partner wydarzenia/Sponsor – firmy zewnętrzne, które wspierają organizację Konferencji.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.
 6. Uczestnik –  osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 21 sierpnia 2019 roku.
 7. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością JMK KRZYSZTOF FUDAŁA, ul. Pszeniczna 49, 92-701 Wódka, NIP 727165 10 84.

II. Informacje dodatkowe:

 1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.adz.asseco.com
 2. Szczegółowy program Konferencji znajduje się w zakładce Agenda.
 3. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika (takich jak imię, nazwisko, nazwa i adres pracodawcy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu), a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

I. Warunkiem udziału w Konferencji jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów lub programu, z przyczyn od Niego niezależnych.
 3. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona.
 4. Zaproszenie jest imienne, ważne dla jednej osoby.
 5. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc lub gdy zgłoszenie zostało wprowadzone do Systemu po terminie rejestracji tj. 21.08.2019 r.

§3. Informacje o partnerach i sponsorach

 1. Partnerzy oraz Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas konferencji.
 2. Partnerzy oraz Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

§4. Dane osobowe

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Danych osobowych Uczestnika podanych przez niego podczas składania formularza rejestracyjnego.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Organizator. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@asseco.pl
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich usług wchodzących w skład Konferencji. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 100).
 5. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, partnerom wydarzenia a także podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem. Podmiotom o których mowa powyżej mogą być udostępnione dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres email.
 6. 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz jego podwykonawców, partnerów wydarzenia a także podmioty świadczące usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu realizacji Konferencji uniemożliwia wzięcie udziału w Konferencji. Więcej informacji dot. danych osobowych Uczestnika w załączonej Klauzuli informacyjnej dla Uczestników konferencji Asseco dla Zdrowia.
 7. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§5. Dane osobowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu oraz w celu przesłania podsumowania Konferencji.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 3. Uczestnik Konferencji potwierdza w Systemie, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania. 
 4. Przed wejściem na salę, w której odbywa się Konferencja, Uczestnik powinien posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym punkcie rejestracji Uczestników. Identyfikatory będą zawierały imię, nazwisko, stanowisko i nazwę firmy Uczestnika. 
 5. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora i zarządcy budynku, w którym odbywać się będzie Konferencja.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się̨ ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić́ Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres agnieszka.stefanska@asseco.pl lub katarzyna.kanicz@asseco.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2019 r.