[:pl]Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020[:en] Framework Action Plan for Organic Food and Farming in Poland for 2014-2020[:]

[:pl]W dniu 5 czerwca 2018 roku Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło zaktualizowany „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020”. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Dokument wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia tych celów. Przyjęty dokument zakłada, że dla rozwoju rolnictwa ekologicznego konieczna jest realizacja działań w 7. obszarach, wskazanych jako cele szczegółowe. Są to:

I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;

II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych;

III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;

IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;

V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;

VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;

VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.[:en]On 5 June 2018, the management of the Ministry of Agriculture and Rural Development adopted the updated “Framework Action Plan for Organic Food and Farming in Poland for 2014-2020”. Its goal is to develop organic farming and organic food market in Poland.

The document indicates actions that should be taken and implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development as well as subordinate or supervised entities to achieve these goals. The adopted document assumes that for the development of organic farming it is necessary to implement measures in 7 areas, indicated as specific objectives. These are:

I. Increasing the competitiveness of organic farming and increasing the supply of organic food on the market;

II. Development of processing of organic products;

III. Diversification and strengthening distribution channels for organic products;

IV. Increased consumer knowledge about organic farming and organic food;

V. Increasing the level of cooperation between entities operating in the organic farming sector;

VI. Inclusion of government and self-government administration bodies in the development of the organic farming sector;

VII. Maintaining a high level of the control and certification system for organic products.[:]