Tomasz Kupidura

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Tomasz Kupidura, adiunkt w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Wykonawca i kierownik kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Członek zespołu eksperckiego Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla 9 działów administracji państwowej. Ekspert metodologiczny grupy zawodów oraz ekspert ds. walidacji i jakości informacji o zawodach w projekcie „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, MRPiPS, 2017-2019. Autor i współautor ponad 80 publikacji zwartych i artykułów naukowych.