Karolina Dmochowska-Dudek

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Karolina Dmochowska-Dudek, doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Realizowana problematyka badawcza obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu geografii społecznej i planowania przestrzennego (konflikty społeczno-przestrzenne i lokalizacja uciążliwych inwestycji) oraz analiz przestrzennych i GIS. Prowadziła badania w ramach licznych projektów i grantów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące m.in.: syndromu NIMBY, konfliktów społeczno-przestrzennych na obszarach wiejskich w Polsce, rozwoju obszarów peryferyjnych w regionie łódzkim (ESPON 2020, PROFECY – Inner Peripheries: National territories facing challenges of access to basic services of general interest, 2017) czy rozwoju obszaru bipolarnego Łódź-Warszawa (ekspertyza na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 2014). Obecnie prowadzi badania w ramach dwóch międzynarodowych projektów HORYZONT 2020 dotyczące rozwoju lokalnego (RELOCAL) oraz procesów digitalizacji obszarów wiejskich (DESIRA).