Agnieszka Bednarek

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

Dr Agnieszka Bednarek, pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ, Katedra Ekologii Stosowanej, oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekhydrologii Polskiej Akademii Nauk. Główne zainteresowania: zastosowanie podejścia ekohydrologii do zarządzania słodką wodą; abiotyczne/biotyczne regulacje procesów biogeochemiczny w obszarach rolniczych; zastosowanie biotechnologii aktywującej denitryfikację/usuwanie azotu w ekosystemach; zarządzanie substancjami biogennymi w celu w zapobiegania eutrofizacji ekosystemów słodkowodnym; monitoring środowiskowy ekosystemów lądowych i słodkowodnych. Ekspert w obszarze wykorzystania biotechnologii w celu zmniejszenia zanieczyszczenia ekosystemów wodnych biogenami, ze szczególnym naciskiem na azot i fosfor z gruntów ornych. Od 2008 do chwili obecnej uczestniczy w projektach skoncentrowanych na optymalizacji biotechnologicznych procesów denitryfikacji w skali zlewni. Od 2014 do chwili obecnej-współpracuje z firmą nad wdrażaniem zaawansowanych i niskokosztowych rozwiązań w celu poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych.