Leszek Karski

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Leszek Karski, dr nauk prawnych, specjalizacja prawo zrównoważonego rozwoju – energetyka, odpady, klimat, środowisko, zdrowie. Adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Politechnika Warszawska, wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Ochrony Środowiska, członek rady Mazowieckiego Oddziału NFZ, prezes Standard Systems.

Przemysław Majchrowski

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Moderator

dr inż. Przemysław Majchrowski, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie.

Ewa Gabryelak

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Ewa Gabryelak – doktor nauk społecznych (socjologia) od 2005 r. przygotowuje i wdraża projekty europejskie w sektorze publicznym (Województwo Łódzkie np. SCREEN – Program Horyzont 2020, I-CARE-SMART – Interreg Europa Środkowa, FINCH – Interreg Europa oraz we współpracy z gminami wiejskimi – projekty wspierające edukację i kulturę – RPO WŁ 2007-2013), w środowisku akademickim (Uniwersytet Łódzki, np. UPGEM i WS DEBATE – 6 Program Ramowy UE, projekty naukowo-badawcze) oraz w organizacjach pozarządowych. Jest autorką publikacji recenzowanych z zakresu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w sferze edukacji, nierówności edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz wykorzystywania funduszy unijnych.
Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wsparcie i innowacje na rzecz osób starszych.

Grzegorz Łukasiewicz

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Grzegorz Łukasiewicz, właściciel firmy WIND-HYDRO członek konsorcjum opracowującego dla Polski dokumentu strategicznego jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). specjalista ds. monitoringu środowiska oraz ekspert w zakresie systemów Bazodanowych, Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), technologii LiDAR, przetwarzania danych, analiz przestrzennych. Lider i zarazem ekspert merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (S4D) „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”.

Małgorzata Stolarska

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

dr Małgorzata Stolarska, Kierownik opracowania dla Polski dokumentu strategicznego jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Doktor hydrologii z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i kierownictwie prac w projektach dotyczących modelowania hydrologicznego, adaptacji do zmian klimatu, bilansów wodnych, wdrażania Dyrektyw UE w dziedzinie polityki wodnej m.in. Wodnej, Azotanowej, substancji priorytetowych. Recenzent w Environmental Engineering Science. Od 2014 roku kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi. Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (S4D) „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”.

Mariusz Opała

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Mariusz Opała PolCrux S.A – Innowacje w PolCrux S.A.

Paweł Tomaszewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Paweł Tomaszewski – Technologia seamless – innowacje w firmie Filati Mirosław Kubiak Sp. j.

Bartłomiej Wasilewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Bartłomiej Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu, Polwet Centrowet Sp. z o.o.

Bogdan Wasilewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Bogdan Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu, Polwet Centrowet Sp. z o.o.

Małgorzata Stańczyk

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Małgorzata Stańczyk Proteon Pharmaceuticals S.A. – Bioinnowacje w Proteon Pharmaceuticals.