[:pl]Platforma Bioregionów[:en]Bioregions’ Platform[:]

[:pl]

W dniu 06 października 2016 r. została utworzona, z inicjatywy Województwa Łódzkiego, platforma współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”, do której przystąpiło 8 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie).

Celem działania Platformy Bioregionów jest:

 1. budowanie sieci powiązań i integrowanie interesariuszy biogospodarki w Centralnej i Wschodniej Europie, włączając przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje finansowe, administrację publiczną i społeczeństwo;
 2. definiowanie wspólnych strategii, planów działań, inicjatyw, projektów, jak również rozwijanie narzędzi dla wspierania   rozwijania inwestycji w sektorze biogospodarki;
 3. tworzenia synergii pomiędzy instrumentami dostępnymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym;
 4. zapewnienie transferu najlepszych praktyk, dzielenie się wiedzą, wspólne uczenie się, szkolenia i edukacja we  spółpracy z bardziej zaawansowanymi regionami;
 5. promocja idei zrównoważonej biogospodarki;
 6. inicjowanie wspólnych projektów regionalnych i międzyregionalnych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sektora biogospodarki.

Platforma Bioregionów (plik do pobrania)

LogaUEEFRR

[:en]

On October 6, 2016, a cooperation platform called “Bioregions of Central and Eastern Europe” was established, to which 8 voivodeships (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Pomorskie and Wielkopolskie) joined.
The objective of the Platform of Bioregions is:

 1. to build a network of relationships and integrate stakeholders of bioeconomy in Central and Eastern Europe, including enterprises, scientific institutions, financial institutions, public administration and society;
 2. to define common strategies, action plans, initiatives, projects as well as to develop instruments for supporting and developing investments in the bioeconomy sector;
 3. to create a synergy between instruments available at the European, national and regional levels;
 4. to ensure a transfer of the best practices, share knowledge, common learning, trainings and education in cooperation with more advanced regions;
 5. to promote the sustainable bioeconomy idea;
 6. to initiate common regional and inter-regional projects of strategic importance for development of the bioeconomy sector.

Bioregions’ Platform (download file)

LogaUEEFRR_EN

[:]