[:pl]O EKOHYDROLOGII NA KONGRESIE[:en]ABOUT ECOHYDROLOGY DURING THE CONGRESS[:]

woda

[:pl]W obliczu globalnych zmian klimatu zasoby wody są jednym z kluczowych elementów dla rozwoju biogospodarki, stanowiącej synergistyczny element ekonomii cyrkularnej.

Dotychczasowe podejście mechanistyczne było wystarczające w gospodarce wodnej, gdy zapotrzebowanie na wodę było ograniczone, a procesy klimatyczne znacznie bardziej stabilne. Problemy narastają w momencie, gdy zapotrzebowanie na wodę wzrasta, a okresy suszy nasilają się….

O tym oraz o innych aspektach ekohydrologii, a także o metodach poprawy jakości wody posłuchamy podczas panelu „Ekohydrologia – rozwiązania bliskie naturze dla biogospodarki i ekonomii cyrkularnej” – sala Grecka, godz. 16.30-18.30.

Partnerem Merytorycznym panelu jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO.[:en]When facing the global climate change, water resources are among key factors determining the development of bioeconomy, which is a synergistic element of circular economy.

The mechanistic approach, so commonly adopted so far, was sufficient for the water resource management, where demand for water was limited and climate-related processes much more stable. Problems are accumulating when demand for water increases and periods of draught are much more common…

These and other aspects of ecohydrology, as well as methods to improve the quality of water, will be discussed during the panel “Ecohydroogy – Nature-Based Solutions for Bioeconomy and Circular Economy”  – sala Grecka (Greek Room), 04:30 p.m. – 06:30 p.m.

The subject-matter partner of the panel is the European Regional Centre for Ecohydrology under the auspices of UNESCO.[:]