Oops...
Slider with alias home_asseco_adz02 not found.

Klauzula informacyjna dla Uczestników konferencji Asseco dla Zdrowia 12 – 13 września 2019 rok,
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel Boss, Warszawa

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Poland S.A.  z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów (administrator).

 

Dane kontaktowe:

Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@asseco.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji   „Asseco dla Zdrowia”, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa podczas rejestracji na konferencję „Asseco dla Zdrowia” zgoda.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  do dnia rozliczenia konferencji „Asseco dla Zdrowia”, czyli do zakończenia Konferencji oraz  przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z Konferencją oraz na okres wymagany przez powszechnie owiązujące przepisy o rachunkowości i przepisy podatkowe.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
  • podwykonawcom,
  • partnerom wydarzenia,
  • podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora.

 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych
 • prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.