KAMILA STRZELCZAK

Kamila Strzelczak

[:pl]Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
SUEZ Consulting

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Prawa
i Administracji; magister ekonomii o specjalności transport i spedycja. Swoje bogate doświadczenie zdobywała m.in. na projektach infrastrukturalnych jak nadzór nad modernizacją linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol w roku 2005, czy nadzór nad modernizacją linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie w roku 2007.

Od tego czasu nadzorowała oraz koordynowała skomplikowane i rozbudowane projekty infrastrukturalne, np. zarządzanie kontraktem w zakresie budowy obwodnicy Mszczonowa, obwodnicy Serocka, nadzór nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Nowolazurowej w Warszawie, inwestorstwo zastępcze dla przygotowania
i kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., nadzór nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie (odcinek Otwock – Lublin), nadzór nad poprawą bezpieczeństwa i likwidacją zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych, nadzór nad realizacją prac na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew (na odcinku Czyżew –Białystok), a także między innymi pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach „Udrożnienia Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” oraz koordynację największego przedsięwzięcia budowlanego swoich czasów w Polsce – „Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna” w ramach projektów: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy
i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych” i „Węzeł multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.

Obecnie oprócz kierowania Działem Projektów Kluczowych aktywnie wspiera swoim bogatym doświadczeniem operacyjnym i prawnym Dyrektorów Regionalnych, obsługujących z 35 biur w całej Polsce ponad 170 projektów w realizacji.[:en]Control & Operational Support Director
SAFEGE S.A.S. Poland Division
SUEZ Consulting

Kamila Strzelczak completed a post-graduate programme in Financial Project Management at the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration and holds a Master of Economics degree with a specialisation in transport and shipment. She gained her extensive experience when supervising such infrastructural projects as the E20 railway line modernisation (the Siedlce-Terespol section) in 2005, or supervision of no 8 railway line modernisation (the Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie section) in 2007.

Since that time, she supervised and co-ordinated numerous major, complex  infrastructural projects, for example: contract management of Mszczonów Beltway, Serock Beltway; Nowolazurowa Street construction work supervision, representing the project owner for the preparation and execution of John Paul II International Airport Krakow – Balice; supervising the construction work on railway line no 7 connecting Warsaw to Dorohusk (Ukraine) border crossing (the Otwock – Lublin section); supervising the projects designed to improve safety and eliminate operating hazards at level crossings; supervisign the work on E75 railway line, the Sadowne – Czyżew section; supervising the project documentation development and the construction work under the project “Streamlining in the Lodz Railway Node (TEN-T), stage II, the Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec section” and co-ordinating the largest construction undertaking of the time in Poland – “Supervision of the modernisation of railway lines of the Łódź Widzew – Łódź Fabryczna section with the construction of the Multimodal Node at Łódź Fabryczna Railway Station” under projects: “Modernisation of the Warszawa – Łódź railway line, stage II, Lot B – Łódź Widzew – Łódź Fabryczna section with Łódź Fabryczna station and construction of the underground part of Łódź Fabryczna railway station intended for the clearance and reception of trains and passengers” and “The Multimodal Node at Łódź Fabryczna Railway Station”.

Currently, along with heading the Key Projects Department, based on her extensive operating and legal experience, she provides active support to Regional Directors, who work on more than 170 projects from 35 offices all over Poland.[:]