Karina Michalska

Karina Michalska

Dr Karina Michalska jest kierownikiem Laboratorium Bioprocesowego Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Specjalizuje się w badaniach stosowanych w zakresie inżynierii środowiskowej. Aktualnie uczestniczy w licznych projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju, FACCE SURPLUS, M-Era.Net2, dotyczących wytwarzania biopaliw w procesach z udziałem drobnoustrojów, oczyszczania ścieków z przemysłu tekstylnego oraz wytwarzania biogazu. Autorka trzech wniosków patentowych, np. „System zagospodarowania ścieków i odpadów w minielektrowni przy zakładach mleczarskich”