Francesca Novello

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Francesca Novello, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Trydencie, w ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Łódzkim oraz odbyła staż na WPIA UŁ. Praktyk, obecnie pracuje w Kancelarii Adwokackiej Studio Legale Pavan w Treviso. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie administracyjnym.

Andrzej Górczyński

SESJA PLENARNA

BIOGOSPODARKA – WYZWANIA I ZADANIA

Andrzej Górczyński, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Były radny Sejmiku Województwa Łódzkiego (2014-2018), członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Komisja Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ukończył podyplomowe studia z Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Nina Dobrzyńska

SESJA PLENARNA

Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tomasz Calikowski

SESJA PLENARNA

Tomasz Calikowski, Specjalista ds. Polityki, Komisja Europejska, Badania i Innowacje, Zdrowa Planeta, Gospodarka o obiegu zamkniętym i systemy biologiczne – European Bioeconomy: challenges and opportunities.

Tomasz Calikowski works at European Commission since 2007. He is Policy Officer at Directorate-General for Research and Innovation, Directorate “Healthy Planet”, unit “Circular Economy and Bio-based Systems”. He is in charge of policies related to bio-based systems and sustainable biomass value chains and Bio-based Industry Joint Undertaking. • He graduated in biology at University of Warsaw (1995) and received PhD degree in plant biochemistry at Polish Academy of Sciences Institute of Biochemistry and Biophysics in Warsaw (2000).

Anna Jolanta Rygała

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr inż. Anna Jolanta Rygała, specjalista mikrobiolog, od 1994r. zatrudniona w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, odpowiedzialna za prowadzenie Kolekcji Czystych Kultur w tym utrzymanie czystości mikrobiologicznej i aktywności biochemicznej szczepów, przygotowywanie kriobanków i liofilizacja szczepów, prowadzenie hodowli w bioreaktorach. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 30 artykułów naukowych, udział w 7 projektach naukowo-badawczych oraz współautorstwo 2 patentów i 1 zgłoszenia patentowego.

Ilona Motyl

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr inż. Ilona Motyl, adiunkt w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej (PŁ). Głównym przedmiotem zainteresowań i prac badawczych jest metabolizm bakterii fermentacji mlekowej, probiotyki jako grupa mikroorganizmów poprawiająca kondycję zdrowotną człowieka, probiotyki w chorzeniach alergicznych, probiotyki w cholestazie u dzieci z atrezją dróg żółciowych, zastosowanie probiotyków w ginekologii, probiotyczne preparaty dla zwierząt, zdolność akumulacji selenu przez probiotyczne bakterie Lactobacillus, żywność fermentowana pochodzenia zwierzęcego i roślinnego wytwarzana w Polsce i na świecie. Kierownik i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCBiR, Fundację Danone. Wykonuje liczne prace badawcze na zlecenie przemysłu, ekspertyzy sądowe, strategiczne, opinie o innowacyjności. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt prac naukowych, publikowanych w formie oryginalnych artykułów, prac przeglądowych oraz komunikatów, streszczeń i posterów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorem wielu patentów i zgłoszeń patentowych, jej osiągnięciem jest wdrożenie wspólnie z IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Wytwórnią Surowic i Szczepionek Biomem S.A. w Krakowie, probiotycznego preparatu bakterii fermentacji mlekowej o nazwie handlowej LATOPIC.

Paulina Zarzecka

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr Paulina Zarzecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i rytmiki w Przedszkolu Miejskim nr 66 w Łodzi, nauczyciel gry na flażolecie, założycielka Przedszkolnej Orkiestry Flażoletowej, instruktor zajęć tanecznych i fitness dla dzieci i dorosłych, nauczyciel języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyła tytuł magistra polonistyki ze specjalizacją teatrologiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła kierunek Muzyka – rytmika z elementami muzykoterapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wiele szkoleń w tym kierunku.

Daria Klimczak

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr Daria Klimczak, nauczyciel w Przedszkolu nr 66 w Łodzi. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego na kierunku Historia oraz WOS na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie oraz studiów podyplomowych na kierunku : wychowanie przedszkole z edukacją wczesnoszkolną na Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej. 10-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w przedszkolu oraz jako wychowawca na koloniach i obozach dla dzieci.

Tomasz Kupidura

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Tomasz Kupidura, adiunkt w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Wykonawca i kierownik kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Członek zespołu eksperckiego Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla 9 działów administracji państwowej. Ekspert metodologiczny grupy zawodów oraz ekspert ds. walidacji i jakości informacji o zawodach w projekcie „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, MRPiPS, 2017-2019. Autor i współautor ponad 80 publikacji zwartych i artykułów naukowych.

Małgorzata Szpilska

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Małgorzata Szpilska, adiunkt w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Od blisko 15 lat realizuje prace badawczo-naukowe, metodyczne i projektowe w międzynarodowych zespołach badawczych. Wykonawca i kierownik ok. 30 projektów badawczych UE. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Członek zespołu eksperckiego Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla 9 działów administracji państwowej. Członek zarządu (od 2008-2018), a obecnie członek Doradczej Rady Naukowej (Scientific Advisory Board – SAB) ds. przyszłych kierunków badawczych European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB). Członek europejskiego stowarzyszenia European Vocational Training Association (EVTA) oraz koordynator współpracy z European Association for the Education of Adults (EAEA, od 2006 r.). Ekspert metodologiczny ds. opracowania informacji o zawodach, ekspert ds. walidacji i jakości informacji o zawodach, ekspert ds. badań wykorzystania informacji o zawodach w projekcie „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, MRPiPS, 2017-2019.

Ułatwienia dostępu