GOMUNICE NAJLEPSZĄ BIOGMINĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO!

Znamy laureata konkursu na Najlepszą Biogminę Województwa Łódzkiego.

Gmina Gomunice skutecznie dąży do rozwoju, zalicza się do prężniejszych jednostek administracyjnych w województwie. Zrealizowano szereg inwestycji m.in. budowę i modernizację dróg oraz chodników, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, termomodernizacja budynków, inwestycja w odnawialne źródła energii, powstał dzienny punkt opieki nad dziećmi do lat 3, zrealizowano projekt na budowę mieszkań socjalnych. Stałą troską władz gminy jest poprawa ochrony środowiska oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców.