Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej.

newsletter14102017

Najważniejszym punktem Kongresu Biogospodarki w 2016 roku było podpisanie Łódzkiej Deklaracji Regionów, której sygnatariusze – 8 województw – zobowiązali się do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Regiony opowiedziały się za ścisłą współpracą, wymianą dobrych praktyk oraz realizacją wspólnych projektów finansowanych m. in. z funduszy unijnych.

 

Ponadto podczas Kongresu została powołana platforma współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”. Celem platformy jest zacieśnienie współpracy, wymiana doświadczeń, transfer wiedzy, generowanie wspólnych inicjatyw i wspólna promocja m. in. poprzez tworzenie wspólnych projektów badawczych, rozwój technologii, promocję żywności i edukacji proekologicznej.

 

Sygnatariusze Forum podpisali porozumienie o współpracy z Bio-Based Industries Joint Undertaking, instytucją badawczą o budżecie 3,7 mld euro, wspierającą firmy wprowadzające nowoczesne technologie w obszarze biogospodarki. Dodatkowe środki dostępne będą także w ramach Programu Horyzont 2020.

 

Podczas tegorocznego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada 2017 r. w Łodzi, Forum zostanie rozszerzone o kolejne województwa.