[:pl]Małgorzata Stolarska[:en]Malgorzata Stolarska[:]

Małgorzata Stolarska

[:pl]Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. suszy w Polsce pt.: „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”. Główny  autor opracowań metodycznych dla Polski w dziedzinie gospodarki wodnej, tj. planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz stref mieszania. Realizowała zadania i kierowała pracami w wielu projektach dotyczących modelowania hydrologicznego, adaptacji do zmian klimatu, bilansów wodnych, wdrażania Dyrektyw UE w dziedzinie polityki wodnej m.in. Wodnej, Azotanowej, substancji priorytetowych. Pracowała jako Doktor Hydrologii w jednostkach naukowych Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Geograficznych) oraz Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 r. kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi. Recenzent w Environmental Engineering Science, oraz Członek Rady Biznesu przy Wydziale Nauk Geograficznych Zakład Geoinformacji UŁ.[:en]Co-ordinator aproject for the European Space AGnce (ESA) on draught in Poland: “Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”. She is the main author of methodological studies on water management for Poland, i.e. on the plans to reduce the impact of draught and on mixing zones. Dr Stolarska worked on and led many projects on hydrological modelling, adaptation to climate changes, water balances, the implementation of EU water policy directives, such as e.g. Water, Nitrates, priority substances.  She was employed at the University of Lodz (the Faculty of Biology and Environmental Protection, the Faculty of Geographic Sciences) and the Polish Academy of Sciences. Since 2014, she has been Project and Development Manager at WIND-HYDRO, a company based in Lodz. Dr Stolarska is a reviewer at Environmental Engineering Science and a member of the Business Council at the Faculty of Geographic Sciences, University of Lodz.[:]