Krzysztof Biernat

Krzysztof Biernat

Szef Pionu Paliw i Biogospodarki w PIMOT, pełniący funkcję Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, członek  Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej, nauczyciel akademicki w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu
S. Wyszyńskiego, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Jury, Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Innova” Brussels, ekspert  w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, a także Organizacji Państw Amerykańskich.