Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bioeconomy.lodzkie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-25.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • strona ma charakter archiwalny
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • niepoprawna struktura nagłówków strony,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • nieoprawny kontrast dla niektórych elementów strony,

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-27.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Adam Matusiak, dostepnosc@lodzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 42 663 37 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Elżbieta Borkowska, dostepnosc@lodzkie.pl, telefon 42 663 33 40.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zrealizowanie żądanie następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Informacja o wnoszeniu skarg i wniosków.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

– główna siedziba Urzędu

Lista jednostek znajdujących się w budynku

 1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Biuro Podawcze usytuowane jest w miejscu umożliwiającym obsługę klientów z poziomu parteru budynku.
 3. Wstępu do budynku możliwy jest bezpośrednio z poziomu chodnika przy pomocy podjazdu, nie ma progów,
  a drzwi otwierają się automatycznie.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 5. W budynku znajdują się cztery windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz z napisami w alfabecie
  brajla.
 6. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 7. Usytuowanie budynku w centrum Łodzi umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie
  z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

Lista jednostek znajdujących się w budynku

 1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Biuro Podawcze usytuowane jest w budynku al. Piłsudskiego 8 w miejscu umożliwiającym obsługę
  klientów z poziomu parteru budynku;
 3. Wstęp do budynku z poziomu chodnika jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową w sposób
  pośredni przy pomocy windy, drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 4. W budynku mieszczą się cztery windy.
 5. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 6. Usytuowanie budynku w centrum Łodzi umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie
  z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na I piętrze budynku.
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Lista jednostek znajdujących się w budynku

 1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Biuro Podawcze usytuowane jest w budynku al. Piłsudskiego 8 w miejscu umożliwiającym obsługę
  klientów z poziomu parteru budynku.
 3. Wstęp do budynku możliwy jest bezpośrednio z poziomu chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 5. W budynku znajdują się cztery windy z systemem głośnomówiącym i wizualnym oraz są wyposażone w
  przycisk dla osób z niepełnosprawnością przyspieszający przyjazd windy oraz wydłużający czas otwarcia
  drzwi.
 6. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 7. Usytuowanie budynku w centrum Łodzi umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie
  z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Lista jednostek znajdujących się w budynku

 1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Biuro Podawcze usytuowane jest w budynku al. Piłsudskiego 8 w miejscu umożliwiającym obsługę
  klientów z poziomu parteru budynku.
 3. Wstęp do budynku możliwy jest bezpośrednio z poziomu chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 5. W budynku znajdują się dwie windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz z napisami w alfabecie
  brajla.
 6. Usytuowanie budynku w centrum Łodzi umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie
  z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
ul. Solna 14, 91-423 Łódź

Lista jednostek znajdujących się w budynku

 1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Biuro Podawcze usytuowane jest w budynku al. Piłsudskiego 8 w miejscu umożliwiającym obsługę
  klientów z poziomu parteru budynku.
 3. Wstęp do budynku z poziomu chodnika jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową w sposób
  pośredni przy pomocy windy schodowej zewnętrznej .
 4. W budynku znajduje się 1 winda z systemem wizualnym oraz z napisami w alfabecie brajla.
 5. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 6. Usytuowanie budynku w centrum Łodzi umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie
  z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź

Lista jednostek znajdujących się w budynku

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Roosevelta. Do jednego wejścia prowadzą trzy stopnie schodów. Drugie wejście wyposażone jest w duże brązowe drzwi przed którymi jest czterocentymetrowy próg. Po przekroczeniu drzwi korytarzem można dojść na dziedziniec. Na dziedzińcu po prawej stronie znajduje się winda zewnętrzna, która umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózku do wszystkich kondygnacji. Winda wyposażona jest w system głośnomówiący, wizualny oraz w panel z napisami w alfabecie Braille’a.
 2. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym i drugim piętrze.
 3. Biuro Podawcze usytuowane jest na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 8 (ok. 250 m).
 4. W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. Pętla indukcyjna znajduje się w Biurze Podawczym w budynku przy al. Piłsudskiego 8, gdzie istnieje też możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu spotkania. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego (BIP).
 5. Do wszystkich budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biurze Podawczym. Tam zainstalowany został softphon
  połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,
 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Pełna informacja o sposobie korzystania z usługi znajduje się pod się pod adresem: https://bip.lodzkie.pl/kontakt

Strona posiada

 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość powiększania tekstu

Informacje dodatkowe:

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z
niepełnosprawnościami. W związku z tym będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag przez te osoby.

Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.